Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej 2 x DN400 w Ostródzie

Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej  2 x DN400  w Ostródzie
Typ: przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2017-01-25
Termin składania ofert: 2017-02-17 godz.12:00

 

Uwaga: W dniu 31.01.2017 poprawiono kosztorys i dodano sprostowanie w załącznikach.

Uwaga: W dniu 01.02.2017 wpłynęło zapytanie do przetargu :

„Czy na potwierdzenie, że oferent/wykonawca zastosuje do wykonania zamówienia system preizolowany zgodny z wymaganiami Zamawiającego należy dołączyć do oferty badania lub certyfikaty uwierzytelniające spełnienie przedmiotowych wymagań? Jeśli tak to jakie.”

Odpowiedź na to pytanie znajduję się w ostatnim załączniku.

Uwaga: W dniu 02.02.2017 wpłynęły dodatkowe pytania odnośnie tego przetargu .Poniżej publikujemy je wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1. Zakres produkcji naszego Zakładu obejmuje wyroby z rurą osłonową i warstwą antydyfuzyjną do średnicy Dz 400 .Według naszej wiedzy stosowanie bariery antydyfuzyjnej dla średnic płaszcza osłonowego większego niż Dz 450, gdzie min. grubość ścianki nie powinna być mniejsza od 5,2mm mija się z celem. Przy grubości 5mm dyfuzja gazów w polietylenie klasy PE 100 praktycznie nie występuje.

Czy dopuszczają Państwo wycenę rur z barierą antydyfuzujną tylko do średnicy rury osłonowej Dz 400 ?

Odpowiedź: Niestety nie dopuszczamy takiej wyceny.  

Pytanie 2 . W związku z zapisem: „ do izolacji połączeń spawanych rur preizolowanych zastosować mufy termokurczliwe sieciowane (na całej długości) z klejem i mastiką uszczelniającą. Mufy termokurczliwe powinny posiadać także warstwę anty dyfuzyjną wykonaną z foli aluminiowej” oraz faktem, że takiego typu rozwiązanie nie jest nam znane, prosimy o sprecyzowanie producenta takiego typu muf? Jednocześnie informujemy, że możemy wykonać tego typu rozwiązanie bezpośrednio na budowie podczas montażu złącza, zalewając złącze pianką, owijając taśmą aluminiową i obkurczając nasuwkę sieciowaną radiacyjnie.

Czy takie rozwiązanie jest przez Państwa dopuszczone?

Odpowiedź: Niestety nie dopuszczamy takiego rozwiązania.  

Pytanie 3. Zgodnie z decyzją Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie z dnia 30.01.2015 r. podano że należy wykonać 4 szt, przejść pod jezdniami i chodnikami metodą bez wykopowa.
W dokumentacji jest 1 przejście. Proszę o wyjaśnienie lub przedstawienie map załączonych do decyzji.

 Odpowiedź: Przez ulicę Paderewskiego należy przejść metodą bezwykopową w jednym miejscu rurami zasilania i powrotu. W drugim miejscu musimy się włączyć do rurociągu pod ulicą Paderewskiego więc jesteśmy zmuszeni zrobić to metodą tradycyjną , rozkopując ulicę.

Pytanie 4. Zgodnie z pismem AMW z dnia 12.05.2015r. udostępnienie nieruchomości na czas prowadzenia inwestycji nastąpi na podstawie czasowej umowy dzierżawy.
Proszę o podanie czy koszty tej umowy poniesie wykonawca i jeśli tak to jaki jest to koszt?

Pytanie 5. Kto dokona ustaleń z Państwem Treder w sprawie przejścia sieci cieplnej przez działkę 38/8 obręb 10?

Pytanie 6. Kto ponosi koszty jednorazowego odszkodowania o którym mówi Pan Prezes Stanisław Kosek? Jeżeli wykonawca to proszę podać jego wysokość.

Pytanie 7. Czy inwestor ma ustanowioną służebność przesyłu z odpowiednimi podmiotami?

Odpowiedź na pytania 4,5,6,7: Koszty związane z udostępnienie nieruchomości na czas inwestycji oraz dokonanie ustaleń , służebności przesyłu oraz odszkodowań za przejście przez wszystkie działki leży po stronie MPEC Ostróda. Sprawy te zostały już uregulowane z właścicielami terenów.

Uwaga : W dniu 07.02.2017 wpłynęło zapytanie do przetargu:

1.Wg opisu sieci DN400 – Etap I punkt 4.8 Armatura w węźle ciepłowniczym oraz komorze.
Jest że w komorze K-30 zaprojektowano przepustnice AKBW z potrójnym mimośrodem Pn25 do wspawania produkcji Broen , a na załączonym schemacie montażowym oraz na profilu podłużnym sieci takich przepustnic brak

Pytanie nr 1 Czy przepustnice wchodzą w zakres oferty czy nie, i jeżeli wchodzą to w którym miejscu należy je zamontować.
Odpowiedź: Przepustnice nie wchodzą w skład oferty.
Pytanie nr 2 Czy zawory spawane dn80 – szt 2 i Dn15 – szt 1 w budynki przy ul. Paderewskiego 33 mają być pełnoprzelotowe czy standardowe
Odpowiedź: Zawory Dn80 standardowe

UWAGA: W dniu 08.02.2017 wpłynęło zapytanie odnośnie tego przetargu .

Pytanie :W przetargu jak wyżej umieszczony jest zapis” Wymaga się aby rury preizolowane posiadały warstwę antydyfuzyjną wykonaną z folii aluminiowej zmniejszającej straty ciepła w okresie eksploatacji sieci cieplnej. Folia aluminiowa musi być umieszczona pomiędzy izolacją poliuretanową a płaszczem PE-HD zgodnie z normą PN-EN253”. Nasza firma produkuje rury osłonowe HDPE z warstwą antydyfuzyjną umieszczoną wewnątrz ścianki rury polietylenowej. Rury te stosowane są do produkcji rur preizolowanych , tam gdzie inwestor wymaga rur z barierą.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt.1 „Opis przedmiotu zamówienia ” i wymaga złożenia oferty na bazie systemu preizolowanego z rur preizolowanych posiadających warstwę antydyfuzyjną wykonaną z folii aluminiowej umieszczonej pomiędzy izolacją poliuretanową a płaszczem PE-HD zgodnie z normą PN-EN 253.

UWAGA: W dniu 08.02.2017 wpłynęło zapytanie odnośnie tego przetargu .

Pytanie :W przetargu jak wyżej umieszczony jest zapis” Wymaga się aby rury preizolowane posiadały warstwę antydyfuzyjną wykonaną z folii aluminiowej zmniejszającej straty ciepła w okresie eksploatacji sieci cieplnej. Folia aluminiowa musi być umieszczona pomiędzy izolacją poliuretanową a płaszczem PE-HD zgodnie z normą PN-EN253”. Nasza firma produkuje rury osłonowe HDPE z warstwą antydyfuzyjną umieszczoną wewnątrz ścianki rury polietylenowej. Rury te stosowane są do produkcji rur preizolowanych , tam gdzie inwestor wymaga rur z barierą.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt.1 „Opis przedmiotu zamówienia ” i wymaga złożenia oferty na bazie systemu preizolowanego z rur preizolowanych posiadających warstwę antydyfuzyjną wykonaną z folii aluminiowej umieszczonej pomiędzy izolacją poliuretanową a płaszczem PE-HD zgodnie z normą PN-EN 253.

 

UWAGA: W dniu 14.02.2017 wpłynęło zapytanie odnośnie tego przetargu .

Nasza firma produkuje rury z osłoną dyfuzyjną o średnicy płaszcza max 500 mm , Czy dopuszczają Państwo materiały preizolowane z barierą dyfuzyjną do  średnicy rury osłonowej 500?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza użycia rur Φ400/520 bez osłony dyfuzyjnej .

Loading

Załączniki do pobrania

Plik Opis Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Zapytanie ofertowe 25 stycznia 2017 09:41 9 MB 864
doc Załącznik nr 1 25 stycznia 2017 09:40 15 KB 607
doc Załącznik nr 2 25 stycznia 2017 09:40 23 KB 574
zip Załącznik-nr-3 (poprawiony) 31 stycznia 2017 07:36 20 MB 497
pdf MPEC Ostróda sprostowanie do kosztorysu 31 stycznia 2017 07:36 36 KB 552
pdf Odpowiedź na pytanie z dnia 01.02.2017 2 lutego 2017 07:36 251 KB 470
doc Protokol otwarcia ofert 17 lutego 2017 14:31 40 KB 673