Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i 2024

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.  w Ostródzie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

,,Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023 i 2024”

 1. Badanie sprawozdania finansowego powinno być zrealizowane:
 • za 2023 r. – do 31 marca 2024 roku,
 • za 2024 r. – do 31 marca 2025 roku.
 1. Oferta powinna zawierać:
 • informacje o firmie, jej statusie prawnym i kierownictwie,
 • wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie sprawozdania wraz z opisem jej doświadczenia w badaniu firm ciepłowniczych,
 • listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie   sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich trzech lat,
 • zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru biegłych rewidentów,
 • zaświadczenie potwierdzające wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • oświadczenie o niezależności wobec badanego podmiotu,
 • wypis z KRS lub CEIDG,
 • zaświadczenie NIP i REGON,
 • proponowaną cenę badania (netto bez VAT) – tj. kwotę ryczałtową uwzględniającą wszystkie koszty badania.
 1. Zainteresowani proszeni są  o składanie ofert z dopiskiem  ,,OFERTA – BILANS’’, które należy składać w terminie do 30 września 2023 r. w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie, 
ul. Marszałka Piłsudskiego 21, 14-100 Ostróda.

 1. Podstawowe informacje o Spółce można uzyskać pod nr tel.:

89 670-92-41 lub 89 670-92-44.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty bez podania uzasadnienia, możliwość unieważnienia procedur bez podania przyczyn oraz ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowo-prawnych.

Loading