Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.  w Ostródzie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

,,Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2021 i 2022”

 

 

  1. Badanie sprawozdania finansowego powinno być zrealizowane:

         – za 2021 r. – do 31 marca 2022 roku,

         – za 2022 r. – do 31 marca 2023 roku.

 

  1. Oferta powinna zawierać:

– informacje o firmie, jej statusie prawnym i kierownictwie,

– wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie sprawozdania wraz z opisem jej  

  doświadczenia w badaniu firm ciepłowniczych,

– listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono

  badanie   sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich trzech lat,

– zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru biegłych rewidentów,

– zaświadczenie potwierdzające wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania

  sprawozdań finansowych,

– polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC,

– oświadczenie o niezależności wobec badanego podmiotu,

– wypis z KRS lub CEIDG,

– zaświadczenie NIP i REGON,

– proponowaną cenę badania (netto bez VAT) – tj. kwotę ryczałtową uwzględniającą

  wszystkie koszty badania.

 

  1. Zainteresowani proszeni są  o składanie ofert z dopiskiem  ,,OFERTA – BILANS’’,

które należy składać w terminie do 30 września 2021 r. w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie, 

  1. Marszałka Piłsudskiego 21, 14-100 Ostróda.

 

  1. Podstawowe informacje o Spółce można uzyskać pod nr tel.:89/670-92-41 lub

         89/670-92-44.

 

            Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty bez podania uzasadnienia,

            możliwość unieważnienia procedur bez podania przyczyn oraz    

            ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowo-prawnych.