Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”

W ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin do programu priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie” Burmistrz Miasta Ostróda zwraca się do mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem w ramach tego programu o zgłaszanie do Urzędu Miasta chęci uczestnictwa w ww. programie. Zgłoszeń należy dokonywać pod numerem telefonu: 89 642 94 88 lub przez e-mail: sylwester.karczewski@um.ostroda.pl do dnia 30 września 2022 r.

Program ,,Ciepłe Mieszkanie” jest skierowany do właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie występuje w trzech poziomach:

  • w podstawowym poziomie dofinansowania beneficjentem jest osoba fizyczna  o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 tys. zł rocznie, intensywność dofinansowania wyniesie do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny,
  • w najwyższym poziomie dofinansowania przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może  przekraczać kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub beneficjent ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, intensywność dofinansowania wyniesie do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

Gmina, aby uzyskać dotację na ww. program przeprowadza rozeznanie na swoim terenie, następnie składa do WFOŚiGW wniosek o dofinansowanie na szacowaną ilość inwestycji, po przyznaniu dotacji może przeprowadzić nabór dla beneficjentów końcowych.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu ,,Ciepłe Mieszkanie” może być dofinansowane  z innych środków publicznych, przy czym łączna kwota dofinansowania z różnych źródeł nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W przyszłym roku dofinansowanie będzie można połączyć z dotacją celową na wymianę źródła ciepła zgodnie z Uchwałą Nr LIII/293/2022 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miejskiej Ostróda (https://bipostroda.warmia.mazury.pl/). Więcej informacji na temat programu ,,Ciepłe Mieszkanie” można uzyskać na stronie: https://wfosigw.olsztyn.pl/cieple-mieszkanie/

Loading