Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie zlokalizowanie jest na obrzeżach Ostródy, miasta malowniczo położonego w turystycznej krainie Mazur Zachodnich. Dlatego główną dewizą w działalności firmy jest zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko naturalne.  Z chwilą uruchomienia, w 1984 roku, centralnej kotłowni znajdującej się we wschodniej części miasta (ul. Demokracji) rozpoczął się proces likwidacji nieekologicznych kotłowni i podłączania nowopowstałych osiedli  mieszkaniowych. Zamiana sposobu zasilania w ciepło zmniejszyła negatywne oddziaływanie na środowisko (lokalne kotłownie emitowały o wiele więcej zanieczyszczeń i stanowiły źródło hałasu tuż przy budynkach mieszkalnych). Kotłownia posiada system odpylania spalin i bardzo wysoki komin (75 m) dzięki temu w małym stopniu wpływa na środowisko.  Zainstalowana moc Kotłowni Rejonowej wynosi 51 MW. Dla mocy zainstalowanej powyżej 50 MW wymagane jest posiadanie pozwolenia zintegrowanego (pozwolenie zostało wydane w 2005r. przez Starostę Powiatu Ostródzkiego). W pozwoleniu ujęto sposób korzystania ze środowiska dla:

  • emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów do powietrza
  • poboru wód podziemnych
  • emisji hałasu
  • gospodarki odpadami.

Określono także wymagania odnośnie pomiarów emisji do powietrza i hałasu. Pomiary te są wykonywane przez laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wyniki są przekazywane do Marszałka Województwa i Starosty. Posiadamy  decyzję Starosty na odprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych.

ekoPrzedsiębiorstwo uczestniczy w systemie handlu upraw- nieniami do emisji gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla). Uczestnik handlu emisjami musi mieć decyzję Starosty na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu emisjami. Aby ograniczyć ilość emisji CO2 stosuje się mieszaninę węgla z paliwem odnawialnym (trociny, zrębki).
Po zakończeniu każdego roku wykonywany jest raport emisji dwutlenku węgla. Raport po weryfikacji przekazywany jest do Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,  Starosty Powiatu Ostródzkiego oraz jest archiwizowany w zakładowym archiwum.

Miejskie  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie wnosi opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza (w tym ze środków transportu i kotłowni gazowych), odprowadzanie wód opadowych oraz pobór wody podziemnej. Opłaty wnosi się dwa razy w roku po zakończeniu każdego półrocza. Ewidencję oddziaływania na środowisko przekazuje się do Marszałka Województwa,  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Urzędu Statystycznego oraz  Starosty Powiatu Ostródzkiego. Raz w ciągu roku wykonywany jest rejestr zanieczyszczeń PRTR (wielkości uwalniania i transferu zanieczyszczeń, powyżej podanych limitów). Rejestr jest przekazywany do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Reasumując można stwierdzić, że dzięki poczynionym modernizacjom Kotłowni Rejonowej ostródzkiego MPEC-u spełnia wszelkie wymagane normy dotyczące ochrony środowiska, a w niektórych przypadkach nawet je wyprzedza. Jednocześnie cały czas inwestując w nowe technologie i rozbudowę sieci cieplnej MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie ma swój wkład w ochronę środowiska naturalnego i wizerunek Ostródy jako miasta turystycznego.

Loading