Komunikat dla odbiorców ciepła z rekompensatą

 

W dniu 20 września 2022 r. weszła  w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw mająca na celu ograniczenie gwałtownego wzrostu cen ciepła, która wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne stosowanie średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą.

W związku z tym  odbiorca ciepła w terminie  21 dni  od dnia wejścia  w życie ustawy ( do 10.10.2022 r.)  jest zobowiązany  do złożenia sprzedawcy ciepła  MPEC Sp. z o. o. w Ostródzie oświadczenia  według wzoru określonego  w rozporządzeniu – załącznik nr 2 –https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000197501.pdf

Systemem wsparcia objęte są podmioty uprawnione, tj:

 • podmioty udzielające świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
 • publicznych,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • noclegownie albo ogrzewalnie ,
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ,
 • podmioty systemu oświaty,
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy,
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe,
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną,
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną,
 • ochotnicze straże pożarne,
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • rodzinne domy pomocy,
 • centra integracji społecznej,
 • kluby integracji społecznej,
 • warsztaty terapii zajęciowej albo zakłady aktywności zawodowej,
 • organizacje pozarządowe,
 • spółdzielnie socjalne.

Niezłożenie przez odbiorcę oświadczenia uprawnia sprzedawcę ciepła do niestosowania wobec tego odbiorcy średniej ceny wytwarzania z rekompensatą.

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Źródło:

 1. Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000196701.pdf

 1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r. poz. 1975)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000197501.pdf

Loading

Załączniki do pobrania

Plik Opis Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Załącznik nr 1 – dla Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni 28 września 2022 11:22 280 KB 182
doc Załącznik nr 1 – dla Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni 28 września 2022 11:22 24 KB 157
pdf Załącznik nr 2 – dla Podmiotów Wrażliwych 28 września 2022 11:22 290 KB 154
doc Załącznik nr 2 – dla Podmiotów Wrażliwych 28 września 2022 11:22 25 KB 167