1. Informacje wprowadzające.

Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

  1. Kto jest administratorem Pana/Pani danych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie (ul. Marszałka Piłsudskiego 21, 14-100 Ostróda), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000129011, NIP: 7410003728, REGON: 510191956, zwana dalej Spółką lub Administratorem.

III. Dane kontaktowe.

Jeżeli chciałby Pan/chciałaby Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres  iod@mpec.ostroda.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: ul. Marszałka Piłsudskiego 21 23, 14-100 Ostróda, z dopiskiem „Dane osobowe”.

  1. W jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia w budynkach administracyjnych, magazynowych i na placu wokół tych budynków należących do Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora taki jak m.in.: zapewnianie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie należącym do Administratora, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom Administratora, gościom, klientom i kontrahentom Administratora oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia znajdującego się w budynkach administracyjnych, magazynowych i na placu wokół tych budynków należących do Administratora.
  2. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren obiektów Administratora objętych monitoringiem wizyjnym.

  1. Okres przetwarzania danych.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba, że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator otrzymał wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wówczas termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po upływie okresów, o których mowa wyżej uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

VII. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, w szczególności: przedsiębiorstwom świadczącym usługi informatyczne, usługi ochrony osób i mienia oraz dostawcom systemów CCTV (monitoringu wizyjnego).

VIII. Przysługujące Panu/Pani prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informujemy, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Spółka nie będzie podejmować wobec

Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.

  1. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Loading