• Kontakt / Awarie +48 89 646 42 71
 • ul. Piłsudskiego 21 14-100 Ostróda
 • E-mail biuro@mpec.ostroda.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności MPEC Ostróda

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MPEC Ostróda.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-07-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: na bieżąco

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących.
 • wybrane dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • większość zdjęć i materiałów graficznych opatrzona jest tekstem alternatywnym, mogą jednak wystąpić takie – zwłaszcza te publikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, w których opisu alternatywnego zabrakło; w bieżących materiałach tego typu publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności
 • większość tabel zbudowana jest prawidłowo, mogą jednak wystąpić takie, w których wiersz nagłówkowy nie będzie powiązany z komórkami, przez co czytniki ekranu osób niewidomych mogą te tabele odczytywać niepoprawnie.
 • część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz. Mogą być one niedostępne dla czytników ekranu, z których korzystają osoby niewidome. Niestety plików tych nie możemy już zamienić.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-05
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bartosz Dąbrowski.
 • E-mail: dabrowski@mpec.ostroda.pl
 • Telefon: 896709234

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie
 • Adres: Marszałka Piłsudskiego 21, 14-100 Ostróda
 • E-mail: w.zalewski@mpec.ostroda.pl
 • Telefon: 896709231

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do siedziby MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie  prowadzi klientów jedno wejście od strony ul. Marszałka Piłsudskiego. Wejście to jest wejściem głównym. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków. Biuro Obsługi Klienta oraz Sekretariat zlokalizowane są na 1 piętrze  budynku. W budynku nie ma windy oraz nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Loading