Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Ostródzie

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej   Sp. z o.o w Ostródzie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  Spółka z o.o. w Ostródzie,  zwaną dalej „Spółką”.

 1. Kandydat na Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać łącznie następujące wymogi formalne:
  1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. posiadać co najmniej 5 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych,
  3. nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
  4. nie posiadać akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
  5. nie pozostawać ze spółką, o której mowa w pkt 4, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
  6. nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki,
  7. stan zdrowia kandydata pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa.

 

 1. Kandydat na Prezesa Spółki powinien również:
  1. być osobą fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych
  3. korzystać w pełni z praw publicznych,
  4. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk w spółkach handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

 

 1. Wymagania  stawiane kandydatom :
  1. znajomość zagadnień ekonomiczno – prawnych i administracyjnych w tym zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem samorządu terytorialnego oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, które zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 57/2019 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 24 kwietnia 2019 r.
  2. znajomość ustawy o gospodarce komunalnej , ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy prawo zamówień publicznych.
  3. znajomość Ustawy prawo energetyczne z dnia 04.1997 ( t.j. Dz. U z 2019 r. ) .
  4. umiejętność zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej.
  5. doświadczenie w obszarze zarządzania i kierowania zasobami ludzkimi.

 

 1. Kandydat na członka Prezesa Zarządu  Spółki nie powinien: 
  1. pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. być zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

 

 1. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniające warunki określone w treści ogłoszenia, proszone są o składanie ofert zawierających:
  1. kwestionariusz osobowy (CV wraz z przebiegiem kariery zawodowej),
  2. list motywacyjny,
  3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
  4. dokumenty wykazujące przygotowanie do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – kopie świadectw pracy potwierdzające co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu,
  6. oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom i zakazom wynikającym z przepisów prawa,
  7. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu,
  10. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż w terminie do trzech miesięcy od daty złożenia oferty,
  11. koncepcję funkcjonowania, zarzadzania  oraz rozwoju spółki z wykorzystaniem obecnego majątku,
  12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procedurze tworzenia rejestru kandydatów na Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z  o.o., zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

 

Dokumenty załącza się w poświadczonych przez kandydata o zgodności z oryginałem kserokopiach, za wyjątkiem CV,  listu motywacyjnego, koncepcji zarzadzania i rozwoju spółki oraz oświadczeń i zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

 

Kandydaci w siedzibie spółki w Ostródzie przy ulicy Piłsudskiego 21    mają możliwość zapoznania się  z materiałami, które obejmują :

 1. umowę Spółki,
 2. dokumentację organizacyjną Spółki,
 3. sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu Spółki,
 4. zasady nadzoru właścicielskiego,
 5. zagadnienia techniczno - organizacyjne, ekonomiczne  w komórkach organizacyjnych Spółki.

 

Wymagane w naborze dokumenty na Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa  Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Komisja Konkursowa PREZES MPEC” w  siedzibie Spółki w Ostródzie ul, Piłsudskiego 21 /sekretariat/  w terminie do dnia  24 czerwca  2019 r. do godz. 14:00.

O złożeniu zgłoszenia decyduje data wpływu do siedziby MPEC spółka z.o.o w Ostródzie

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki formalne pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej  o zakwalifikowaniu do dalszego postepowania konkursowego oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w trakcie której zostanie dokonana ocena kwalifikacji, wiedza i predyspozycje kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.  

Otrzymane oferty, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu postępowania.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.