Nazwa zadania : „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYTWARZANIA I DYSTRYBUCJI ENERGII CIEPLNEJ POPRZEZ BUDOWĘ SYSTEMU KOGENERACYJNEGO DLA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W OSTRÓDZIE”

opis zadania:

ETAP 1


Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Kotłowni w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ostródzie poprzez budowę systemu wysokosprawnej kogeneracji do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Inwestycja zlokalizowana zostanie na działce o numerze 130, obręb 0006 przy ul. Demokracji w Ostródzie, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie. Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na budowie układu dwóch agregatów kogeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje w szczególności:
– budowę układu kogeneracyjnego o łącznej mocy cieplnej znamionowej 4,3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą sanitarną i elektroenergetyczną;
– budowę stacji transformatorowej 15/0,4 kV;
– modyfikację istniejącego układu zasilania elektroenergetycznego MPEC w celu przyłączenia układu kogeneracji do sieci elektroenergetycznej;
– modyfikację istniejącego wewnętrznego układu cieplnego kotłowni MPEC w celu przyłączenia układu kogeneracyjnego do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zaprojektowany układ będzie zapewniał optymalne wykorzystanie zarówno energii elektrycznej jak i cieplnej poprzez pracę w skojarzeniu (kogenerację). Będzie przystosowany do pracy ciągłej – 24 godziny na dobę (z wyłączeniem okresów wymaganych prac serwisowych), co umożliwi obniżenie emisji CO2 do atmosfery dzięki możliwości okresowego wygaszenia kotłów opalanych węglem. Przeglądy serwisowe będą planowane w momencie występowania małego zapotrzebowania na ciepło w miejskiej sieci cieplnej. Zaprojektowany układ będzie umożliwiał produkcję ciepłej wody użytkowej o parametrach odpowiednich do samodzielnego zasilenia miejskiej sieci ciepłowniczej w okresie letnim. Układ kogeneracyjny zostanie podłączony do:

– instalacji elektroenergetycznej MPEC,
– instalacji przesyłu wyprodukowanego ciepła,
– instalacji doprowadzania gazu do układu,
– instalacji zasilania potrzeb własnych układu.

Wartość projektu : 14 512 634,70 zł

Wkład funduszy europejskich :  5 156 645,62 zł

Poniżej udostępniamy :

•                   specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@miir.gov.pl),

•                   elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej ( http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci )

umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.ETAP 2


1. Budowa Zbiornika buforowego celem zwiększenia żywotności jednostek konsekracyjnych oraz poprawa warunków eksplantacji zainstalowanych źródeł ciepła.

2. Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody – Zmniejszenie energo-chłonności budynku .


koszt kwalifikowany zadania : 11.798.000,00 zł

kwota oraz forma dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: dotacja w kwocie 5.156.645,62zł


 

Nazwa zadania : „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYTWARZANIA I DYSTRYBUCJI ENERGII CIEPLNEJ POPRZEZ BUDOWĘ SYSTEMU KOGENERACYJNEGO DLA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W OSTRÓDZIE”

opis zadania:

koszt kwalifikowany zadania : 11.798.000,00 zł

kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Olsztynie: pożyczka w kwocie 5.193.354,38 zł


 Nazwa zadania : „PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ KANAŁOWEJ 2 X DN400 NA SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ PREIZOLOWANĄ 2 X DN400 PRZY ULICY PADEREWSKIEGO W OSTRÓDZIE”

opis zadania:

koszt kwalifikowany zadania : 766.160,00 zł

kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Olsztynie: pożyczka w kwocie 689.544 zł


Nazwa zadania : „BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA OSIEDLU GRUNWALDZKIM  W OSTRÓDZIE”

opis zadania:

koszt kwalifikowany zadania : 4.748.252,80 zł

kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Olsztynie: pożyczka w kwocie 4.273.426,80

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”,


Nazwa zadania : „ Termomodernizacja budynku kotłowni w zakresie obejmującym przegrody zewnętrzne budynku oraz stolarkę okienną i drzwiową ”

Opis zadania:

Przedmiotem proj. jest głęboka termomodernizacja budynku Kotłowni miejskiej wraz z budową mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wymianą oświetlenia na bardziej efektywne energetycznie oświetlenie LED w MPEC sp. z o.o. w Ostródzie. Zakres rzeczowy proj. obejmuje: prace przygotowawcze polegające na opracowaniu dok. technicznej, przetargowej i projektowej, w tym audytu energetycznego ex-ante; roboty budowlane polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie oświetlenia wewnętrznego na LED oraz budowę na dachowej mikroinstalacji PV. Projekt obejmuje likwidację częściowej stolarki okiennej oraz montaż dodatkowej bramy. Zakres rzeczowy proj. obejmuje także nadzór inwestorski oraz działania informacyjno-promocyjne. Projekt składa się z 4 głównych, przenikających się etapów inwestycyjnych. Etap I-prace przygotowawcze, w ramach którego Wnioskodawca wykonał ww. w ramach zakresu rzeczowego zadania. Etap II-etap prace budowlane. Etap III obejmuje nadzór inwestorski nad projektem. Etap IV obejmuje działania o charakterze informacyjno-promocyjnym. Poprzez racjonalizację zużycia energii, wzrost udziału energii elektr. produkowanej z OZE, obniżenie zużycia energii pierwotnej w Kotłowni miejskiej oraz w efekcie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, wpisuje się w założenia Osi Priorytetowej 4–Efektywność energetyczna, opisanej w SzOOP RPO WiM 2014-2020.

Cel zadania:

Głównym celem niniejszego projektu jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynku Kotłowni miejskiej poprzez przeprowadzenie kompleksowej głębokiej modernizacji obiektu wraz z budową instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych i wymianą oświetlenia. Celem nadrzędnym niniejszego przedsięwzięcia jest ochrona środowiska naturalnego zarówno na etapie procesu inwestycyjnego, jak i późniejszej eksploatacji. Realizacja powyższego celu pozwoli na osiągnięcie następujących korzyści społeczno-gospodarczych: – ograniczenie zanieczyszczenia powietrza wywołane dotychczasową nadmierną emisją substancji szkodliwych do atmosfery, w tym szczególności CO2, – ograniczenie strat energii na skutek dotychczasowego zastosowania przestarzałych technologii i rozwiązań budowlanych, – oszczędność energii elektrycznej i cieplnej, – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci promieniowania słonecznego, – poprawę stanu zdrowia i wpływ na ograniczenie zagrożenia życia mieszkańców i turystów, – oraz pośrednio do zmniejszenia szkód w rolnictwie i leśnictwie, a tym samym przyczynienie się do zdrowych upraw i produkcji zdrowej żywności.


koszt kwalifikowany zadania :  1 146 540,70 zł

kwota oraz forma dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: dotacja w kwocie 695 522,11 zł

Miło nam poinformować, że zakończono realizację projektu, który polegał na termomodernizacji budynku kotłowni Rejonowej w Ostródzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Materiał promocyjny na temat zrealizowanej inwestycji: .


Loading